Avatar

We think of the word “avatar” as referring to a computer user’s representation of himself/herself or their alter ego. The understanding that “avatar” can refer to the personality connected with the screen name of an Internet user was popularized by Neal Stephenson’s novel Snow Crash published in 1992. However, the use of the term “avatar” for the on-screen representation of a user was first borrowed from Sanskrit in 1985 in Lucasfilm’s online role-playing game Habitat.

In Hinduism, Avatar or Avatāra refers to a deliberate descent of a deity from heaven to earth, and is mostly translated into English as “incarnation,” but more accurately means “appearance” or “manifestation.”

The term is most often associated with Vishnu, although it has also come to be associated with Shiva, Ganesha and with other deities.

Related to the concept of avatar is that of vibhūti, or the idea of manifestations of the divine in various aspects of human life and the natural world.

What many therapists often refer to as “past lives” are really our avatars. They are distinct existences that we all have, and which are unconstrained by the very linear human concept of time. Our understanding of “reincarnation” depends on that linear definition of time; but if you can leave that concept behind, what we are really discussing is the experience of multiple simultaneous incarnations. Someday this understanding will become such a part of popular culture that we will casually refer to and openly speak about our “avatars”.

This material is protected by Copyright Law. We are freely sharing it with you with the hope of inspiring you and bringing light to your life.

 

© Copyright 2010, Rethnea. All rights reserved.

Ние мислим за думата “аватар”, като да се отнася към това как компютърните потребители предствят себе си или своето второ аз. Разбирането на термина “аватар” може да се отнася до личността, свързана с името на екрана на Интернет потребител, който бе популяризиран от романа на Нийл Стивънсън “Снежна катастрофа” (Snow Crash) публикуван през 1992 г. Все пак, използването на термина “аватар” за екранно представяне на даден потребител беше първата заемка от санскирт през 1985 г. в он-лайн играта на Лукасфилм “Хабитат” (Habitat).

В хиндуизма, аватар или Avatāra се отнася до нарочно слизане на божество от небето на земята и се  превежда най-вече на български като “прераждане”, но по-точно означава “явяване” или “проявление.”

Терминът най-често се свързва с Вишну, въпреки че и с Шива, Ганеша и други божества.

Свързана с концепцията на аватар е и тази на vibhūti или идеята за проявлението на божеството във различни аспекти на човешкия живот и природния живот.

Това, което много терапевти често наричат “минали животи” са всъщност нашите аватари. Те са различни съществувания, които всички ние имаме, и които са неограничен от линейни човешко понятие за време. Нашето разбиране за “прераждането” зависи от това линейно разбиране за време; но ако можете да оставите зад себе си това понятие, това което ние наистина обсъждаме е преживяването на множество едновременни, паралелни превъплъщения. Някой ден това разбиране ще се превърне в такава част от популярната култура, че ние непринудено и открито ще говорим за нашите “аватари”.

Този материал е под защитата на закона за авторското право. Ние го споделяме с вас с надеждата да ви вдъхновим и донасем светлина в живота ви.

© Copyright 2010, Rethnea. Всички права са запазени.